Het Historisch Institutioneel Tijdschrift (HInT) is het verenigingsblad van de GSV.

Direct naar: 1. Doelstellingen en leidraad
2. Commissietaken
3. Redactieproces
4. Vaste Rubrieken
5. HInTernet
6. Jaarplanning
7. Financiën
8. Promotie
9. Boekenprijs
10. Contactenlijst

Doelstellingen en leidraad

Publicaties

De redactie van het HInT stelt zich ten doel om vier reguliere edities (oplage 300, 32 blz.) en één editie ter gelegenheid van de introductieweek van de opleiding Geschiedenis (oplage 150, 32 blz.) te publiceren. Hierbij wordt gepoogd een variërend aanbod van artikelen op te nemen in iedere uitgave. De artikelen lopen sterk uiteen van zowel informerend, vermakelijk, esthetisch en opiniërend, als non-fictief en fictief.

HInTernet

Aanvullend op de fysieke publicaties beheert het HInT een webpagina op de verenigingssite, waar met enige regelmaat artikelen op gepubliceerd worden. Zie HInTernet

Leidraad

Het HInT heeft een eigen Stijlgids opgesteld, om duidelijkheid te verschaffen in welke taalconventies gevolgd mogen worden en welke keuzes er gemaakt zijn om consistent te handelen omtrent arbitraire schrijfregels.

Ook hanteert het HInT de leidraad zoals opgesteld door de Raad voor de Journalistiek. Op deze pagina zullen enkele artikelen uit deze leidraad extra aangestipt worden.

Commissietaken

De redactie kent de volgende functies en taken die onder de redacteurs verdeeld dienen te worden:

Taak Omschrijving
Hoofdredacteur De hoofdredacteur functioneert als voorzitter van de redactie: hij of zij coördineert het gehele redactieproces, verzorgt het financiële overzicht en faciliteert vergaderingen en is de eerste contactpersoon voor het bestuur van de GSV en voor (externe) contacten.
Bestuursverantwoordelijke De bestuursverantwoordelijke is de schakel tussen de redactie en het verenigingsbestuur. Hij of zij houdt de bezigheden en dynamiek van de redactie in de gaten en rapporteert hierover met regelmaat bij het bestuur.
Notulist De notulist stelt bij iedere vergadering notulen op. Bij onverhoopte afwezigheid stelt hij of zij zelf een vervanger aan.
PR-commissaris De PR-commissaris is verantwoordelijk voor het onderhouden van de sociale mediakanalen van ons tijdschrift. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat er ook promotie verschijnt op de kanalen van de vereniging. Om dit in goede banen te leiden, onderhoudt hij of zij een PR-plan.
Lay-out Onder de taak lay-out valt het verzorgen en doorontwikkelen van de lay-out van het gedrukte blad, alsmede van de webpagina’s van het HInT.
Digitale eindredactie Onder de taak digitale eindredactie valt het opstellen van een redigeerschema en het bewaken van de naleving hiervan.
Fysieke eindredactie Onder de taak fysieke eindredactie valt het bijeenroepen van een selectie redacteurs en het bepalen van een datum, tijd en locatie voor deze redactieslag.
Boekenprijs Onder de taak boekenprijs valt het oriënteren op publicaties die zich goed lenen als boekenprijs voor de eerstvolgende editie van ons blad. Vervolgens dient een selectie voorgelegd te worden aan de redactie en de uitgeverij of auteur van het gekozen boek benaderd te worden.
Distributie Onder de taak distributie valt het opstellen van een overzicht van colleges van zo veel mogelijk jaarlagen en masterspecialisaties binnen de opleiding geschiedenis, inclusief datum, tijd en locatie. Daarnaast dient er op aangestuurd te worden dat alle redacteurs tesamen alle jaarlagen weten te bereiken met uitdeelmomenten.
Activiteitenverslagen Onder deze taak valt het selecteren van GSV-activiteiten die geschikt zijn om een verslag af te leven voor het HInTernet. Ook valt hieronder de benadering van de betreffende commissies, het coördineren van het redigeren van de aangeleverde verslagen, en de publicatie daarvan op de verenigingswebsite.
Doorgeefcolumn Onder deze taak valt het coördineren van het redigeren van de aangeleverde columns, de publicatie daarvan en de overdracht naar een volgende auteur.

 

Redactieproces

1. Evaluatievergadering

Tijdens deze vergadering:

 • wordt de afgelopen editie geëvalueerd. Daarbij worden zowel het eindproduct (de teksten en opmaak) als het redactieproces (samenwerking, tijdsplanning, brainstorming, afwerking, distributie, etc.) besproken.
 • wordt er gereflecteerd op de overige commissiezaken: het HInTernet, redactietrainingen, commissie-uitjes, etc.
 • wordt het thema voor de volgende editie vastgesteld middels een brainstorm of andersoortige ideeënuitwisseling.

2. Themavergadering

Tijdens deze vergadering:

 • vindt een thematische brainstorm of andersoortige ideeënuitwisseling plaats over de invulling van artikelen, met aandacht voor:
  • het gekozen thema: Welke invalshoeken zijn er mogelijk? Welke onderwerpen lenen zich voor het thema? In welke vorm kunnen de artikelen opgezet worden? Hoe passen de vaste rubrieken in het thema?
  • de actualiteit
  • recente ontwikkelingen op de universiteit, faculteit, opleiding of binnen de vereniging
  • de vaste rubrieken
 • is er ruimte voor de bespreking van algemene zaken: Wat staat er nog op de planning? Welke ambities heeft de redactie? Is iedereen tevreden over de gang van zaken?

3. Rubriek- en taakverdeling

Vanaf een afgesproken tijdstip op de dag na de themavergadering kunnen redactieleden zich intekenen als auteur van een rubriek én als verantwoordelijke van een commissietaak. De hoofdredacteur dient duidelijk te communiceren over de wijze van inschrijving. Algemeen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Indien er gebruik wordt gemaakt van bestanden op Google Drive, kan er desnoods gebruik gemaakt worden van de wijzigingsgeschiedenis. [VOORBEELD SCHEMA]

Het is van belang dat de hoofdredacteur in deze fase ook de inleverdeadline duidelijk heeft gecommuniceerd naar de redacteurs.

4. Schrijffase

Tussen de rubriek- en taakverdeling en de inleverdeadline bevindt zich de schrijffase. De hoofdredacteur dient de voortgang in de gaten te houden. Wanneer de deadline voor een artikel in het geding komt, dient er altijd overlegd te worden met de hoofdredacteur. Let vooral op bij artikelen waar externen een bijdrage aan hebben; deze kosten doorgaans meer tijd om tot stand te komen.

Tegelijkertijd dient er in deze fase al een keuze gemaakt te worden rondom het prijsboek en de uitgever/auteur van de publicatie benaderd te worden.

Ook de taken ‘digitale eindredactie’ en ‘fysieke eindredactie’ dienen in deze fase uitgevoerd te worden.

5. Digitale eindredactie

Alle artikelen worden verdeeld over duo’s van redacteurs. Deze duo’s worden opgesteld met aandacht voor de ervaring en kundigheid van de redacteurs, zodat er gebalanceerde groepjes ontstaan. Een duo krijgt vier dagen de tijd om de toegewezen artikelen te redigeren (twee dagen per redacteur). In deze redactieslag is er ruimte voor taal-, stijl- en inhoudelijke opmerkingen, aangezien er nog een terugkoppeling naar de auteur plaatsvindt. Hoewel er dus ruimte is om wijzigingen aan de structuur of argumentatie (nuances, factchecks, etc.) voor te stellen, dient de geest van het artikel niet aangevallen te worden. Dat wil zeggen: ga niet in discussie met het standpunt.

6. Terugkoppeling

Ieder duo stelt zelf de auteurs van de door hen geredigeerde artikelen op de hoogte als de redactieslag is voltooid en doet hen het artikel met opmerkingen toekomen. De auteur krijgt in principe twee dagen de tijd om de opmerkingen te verwerken of erop te reageren. Indien een duo de digitale eindredactie eerder dan de aangegeven vier dagen voltooid, worden deze dagen erbij opgeteld.

De auteur dient het artikel op zijn of haar beurt met wijzigingen en/of weerleggingen van het commentaar terug te sturen naar de redactie voor de afgesproken deadline. Ieder duo van de digitale eindredactie houdt dit voor de aan hen toebedeelde artikelen in de gaten. De hoofdredacteur dient een algemeen overzicht te behouden.

7. Fysieke eindredactie

Het redactielid dat de bijbehorende commissietaak op zich heeft genomen, zorgt ervoor dat ten minste twee en maximaal vier personen samen komen op de datum zoals aangewezen in de jaarplanning.

De fysieke eindredactie neemt gezamenlijk alle artikelen door en wijzigen zo nodig de overgebleven taalfouten. Er worden in deze fase geen wijzigingen aangebracht aan stijl en inhoud. Wel kan ervoor gekozen worden om redactionele opmerkingen toe te voegen [op deze wijze, red.] om een deel van de tekst nader toe te lichten of van context te voorzien.

Zodra alle artikelen zijn verwerkt, worden de redactieleden verantwoordelijk voor de lay-out direct (hierna: vormgevers) op de hoogte gesteld.

8. Lay-outfase

De lay-out van het HInT wordt doorgaans vormgegeven aan de hand van Adobe Indesign. In het Erasmus Studiecentrum (ESC) is versie CC 2018 van dit programma aanwezig. Omdat de uitwisseling van bestanden tussen verschillende versies van het programma niet altijd zonder meer mogelijk is, gaat de voorkeur er naar uit om vanuit deze studiewerkplek aan het werk te gaan. Mocht het niet (langer) mogelijk zijn om gebruik te maken van éénzelfde versie van InDesign, kan er gekozen worden voor het opensource alternatief Scribus.

Een uitgebreid draaiboek voor het samenstellen van het HInT in InDesign vind je op de pagina Lay-out. De vormgevers presenteren het blad ten minste één keer aan de hoofdredacteur, die dit tussentijdse product beoordeelt en zo nodig verbeteringspunten aanlevert. De definitieve versie dient als pdf-bestand te worden aangeleverd bij de hoofdredacteur.

9. Verzending

De hoofdredacteur verzend de definitie versie naar de drukker. Hiervoor wordt het pdf-bestand via WeTransfer naar de drukker gestuurd. Daarbij dienen de volgende specificaties vermeld te worden:

 • [aantal] pagina’s, incl. omslag
 • Omslag in kleur, inhoud zwart-wit
 • Oplage van [aantal] exemplaren

De overige specificaties zijn gestandaardiseerd door BladNL.

WeTransfer verzend altijd een bevestiging van verzending naar het e-mailadres dat je onder “your e-mail” opgeeft. Vervolgens ontvang je ook een bevestiging wanneer de bijlage is gedownload. BladNL verstuurt zelf ook altijd een ontvangstbevestiging.

10. Bezorging

De HInTs arriveren doorgaans de zesde werkdag na verzending op de campus. BladNL verstuurt via DHL Parcel altijd een verzendbevestiging met een traceercode waarmee je de bezorging kan volgen.

Vanwege het interne postsysteem van de campus, kan het dan nog een extra dag kosten voordat de dozen bezorgd zijn bij de vereniging. Vaak is het echter wel mogelijk om bij de portier van het Erasmusgebouw de dozen eerder te bemachtigen.

11. Distributie

Het redactielid dat de bijbehorende commissietaak op zich heeft genomen, dient een overzicht te maken van de verschillende colleges waarmee het grootste bereik onder de studenten Geschiedenis bereikt kan worden. Ga hiervoor via de gasttoegang naar Persoonlijk Rooster en schakel zo nodig van Location view naar Timetable view (via het menu rechtsboven in het scherm). Via Add timetable >> Programme of Study kom je in een zoekvenster waar je alle jaarlagen en masterspecificaties kunt activeren. Je kunt irrelevante cursussen zo nodig deselecteren. Het gehele overzicht is als pdf-, CSV- of excelbestand te downloaden via de downloadknop rechts van “Add timetable“.

Het verkregen overzicht wordt (veelal via WhatsApp) gedeeld met de overige redactieleden. Ieder redactielid dient aan te geven welke colleges hij of zij kan bezoeken om HInTs uit te delen. Het uitdelen geschiedt bij voorkeur na afloop van het college. Desnoods kan ook de pauze hiervoor gebruikt worden. De hoofdredacteur dient duidelijk te communiceren waar de HInTs door de redactieleden kunnen worden opgehaald om uit te delen.

Onderdeel van opleiding* Waar uitdelen?
Geschiedenis B1 De gemeenschappelijke hoorcolleges (vrijwel ieder eerstejaarsvak heeft deze)
Geschiedenis B2 Eerste semester: gemeenschappelijke hoorcolleges (Europa, Historiografie, Gender en Religie)
Tweede semester: gemeenschappelijk hoorcollege (Europa en de wereld) of verdiepingspakketten en themacolleges
Geschiedenis B3 Themacolleges
Geschiedenis Premaster Eerste semester: Ouheid of Europa
Tweede semester: Themacolleges
Master Geschiedenis – programma Politiek en Parlement Navragen bij masterstudenten
Master Geschiedenis – Educatieve Master Navragen bij masterstudenten
Master History – Ancient and Medieval Mediterranean Worlds Navragen bij masterstudenten
Master History – Modern and Contemporary History Navragen bij masterstudenten

* Zoals vermeldt in het zoekvenster van Persoonlijk Rooster

Vaste Rubrieken

Zie hier een gedeeltelijke historie van thema’s en gepubliceerde artikelen.

Hoofdredactioneel

In het hoofdredactioneel verzorgt de hoofdredacteur een inleiding op de betreffende editie van het HInT. Dit wordt doorgaans opgehangen aan het thema. Daarbij kan de hoofdredacteur kiezen om een anekdotische stijl te gebruiken, waarbij vooral de aanleiding tot of relevantie van het thema centraal moet staan. Ook kunnen vooraankondigingen van de artikelen in het blad de basis van het hoofdredactioneel vormen. Het staat de hoofdredacteur vanzelfsprekend vrij om daar zijn eigen stijl in te ontwikkelen.

HInTerview

In het HInTerview wordt er doorgaans een docent van de opleiding Geschiedenis geïnterviewd over zijn of haar onderzoek, gerelateerd aan het thema. Ook kan er gekozen worden om via een interview nieuwe docenten te introduceren aan de lezers van ons blad, of juist afscheid te nemen van vertrekkende docenten. Hoewel minder gebruikelijk, is het natuurlijk ook mogelijk om (historici) uit andere sectoren, of geschiedenisstudenten te interviewen.

Het HInTerview wordt vanwege de omvang vaak door twee redacteurs geschreven. We kunnen enkele stappen onderscheiden:

 1. De redacteurs maken zo spoedig mogelijk een afspraak met de geïnterviewde. Vanwege drukke agenda’s kan dit later plaatsvinden dan gehoopt, waardoor je flexibel moet kunnen plannen.
 2. De redacteurs bereiden vragen voorafgaande aan de bovenbedoelde bijeenkomst voor. Voor deze vragen is het raadzaam om online wat informatie te vergaren. Vaak is er veel te vinden op de website van de werkgever (zoals de medewerkerspagina’s van de Radboud Universiteit), maar ook recensies van publicaties of artikelen in nieuws- en opiniebladen kunnen versterken de actualiteitswaarde van de vragen.
 3. Tijdens het daadwerkelijke interview is het niet erg als de structuur niet verloopt zoals beoogd. Ook geïmproviseerde (vervolg)vragen kunnen geen kwaad. Probeer altijd een opname te maken van het gesprek, maar vraag hiervoor wel toestemming van de geïnterviewde(n)! Probeer eventueel ook schriftelijk enkele aantekeningen te maken, die achteraf kunnen helpen bij het structureren van de informatie.
 4. Tijdens het schrijfproces inventariseer je eerst welke informatie is besproken en maak je een bouwplan van de volgorde waarin je deze in het artikel wil structureren. Probeer vooral de geïnterviewde(n) aan het woord te laten en voorzie diens uitspraken van een korte inleiding of context, of vermeld de vraag waarop hij of zij reageert. De uitspraken hoeven niet letterlijk te worden overgenomen, maar probeer wel dicht bij de woordkeuze te blijven. Spreektaal en taalfouten mogen echter altijd worden verbeterd.
 5. Stuur het artikel naar de geïnterviewde(n) voor een revisie. Schrik niet als het artikel met de nodige wijzigingen wordt geretourneerd: uitspraken kunnen op papier anders overkomen dan in het gesprek, waardoor de geïnterviewde(n) vaak de uitspraken herzien.
 6. Verwerk de opmerkingen in zoverre dit geen afbreuk doet aan wat jullie beoogd hadden voor het artikel. Bij twijfel kun je altijd de hoofdredacteur om advies vragen of de geïnterviewde(n) zelf spreken.
Column

Schertsverhaal

Puzzel

Recensie

Top 5

Grenzeloos studeren

Studenten in het wild

In het hol van…

Geschiedenisprent

Opinie

Proza/Poëzie

Lieve…

Vrije stukken

HInTernet

Het HInTernet is het online platform van het HInT. Daar heeft de redactie de ruimte om nieuwe rubrieken uit te testen en kunnen stukken met een hoge actualiteitswaarde verschijnen. Ook biedt deze internetpagina de mogelijkheden om artikelen uit te breiden met multimedia en hyperlinks.

Er bestaan twee vaste, doorlopende rubrieken op het HInTernet:

Activiteitenverslagen

De coördinatie van het aansturen tot opstelling, het redigeren, het publiceren en het promoten van de activiteitenverslagen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bijbehorende commissietaak. Het verantwoordelijke redactielid kiest vanuit de jaarplanning van de vereniging enkele activiteiten en verzoekt de organiserende commissies om een verslag aan te leveren. De betreffende commissie kan op haar beurt ervoor kiezen om een van haar leden of een van haar deelnemers te vragen om een verslag te schrijven. Idealiter wordt deze binnen enkele dagen na de activiteit bij de redactie aangeleverd. De redactie dient vervolgens binnen twee dagen het stuk voorzien van opmerkingen en verbeteringen ter revisie te retourneren aan de auteur. Deze krijgt een enkele dag de tijd om de opmerkingen te verwerken en de definitieve versie aan te leveren. Het verantwoordelijk redactielid draagt zorg voor de uiteindelijke publicatie en promotie van het artikel.

Doorgeefcolumn

De doorgeefcolumn verschijnt in de regel op iedere eerste dag van de maand. Voor deze rubriek krijgt een verenigingslid de vrijheid om naar eigen invulling een artikel aan te leveren. Met oog op de leesbaarheid wordt als richtlijn een lengte van 500 woorden geadviseerd, hoewel hier afhankelijk van de invulling van afgelezen kan worden. Dit verenigingslid kiest ook een nieuw lid dat de maand daarop aan de beurt is. Bij voorkeur geschiedt dit voor het einde van diens eigen maand, omdat de zoektocht naar een opvolger, danwel de zoektocht van die opvolger naar een onderwerp, al snel een lange tijd in beslag kan nemen.

De coördinatie van de overdracht, redactieslag en publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van de bijbehorende commissietaak.

Hoewel de invulling van het artikel geheel vrij is, behoudt de redactie altijd het recht om het artikel wegens de gevoeligheid van de inhoud of de kwaliteit (van de argumentatie) te onthouden van publicatie.

 

Jaarplanning

Het opstellen van de jaarplanning begint bij het bepalen van de publicatiedata van de verschillende edities. Houdt hierbij rekening met de jaarindeling van de faculteit en de (voorlopige) jaarplanning van de vereniging in het algemeen. Vermijd met name de tentamenweken, omdat dit een goede distributie in de weg staat. Op basis van de publicatiedata kun je de andere data “terugrekenen”. Zo dient de verzending één week voor de publicatiedatum te liggen; de lay-out fase bestrijkt dan de vier dagen daarvoor; de fysieke eindredactie vindt de dag daarvoor plaats, … etc. Houdt ook bij dit terugrekenen de tentamenweken en grote activiteiten zoals de studiereizen in de gaten!

Een voorbeeld van een jaarplanning vind je in de appendices.

Financiën

 

Promotie

 

Boekenprijs

De verantwoordelijke voor de bijhorende commissietaak dient zo spoedig mogelijk nadat de redactie een thema heeft gekozen een oriëntatie op relevante publicaties te beginnen. Hierin kunnen zowel oudere, recente als verwachte publicaties worden meegenomen. Verschillende (catalogi van) verkopers en uitgeverijen kunnen daarbij als inspiratie dienen, o.a.:

Ambo/Anthos, Amsterdam University Press, Atlas Contact, Boom, De Bezige Bij, Historiek, Nieuw Amsterdam, Prometheus, Singel Uitgeverijen, Vantilt, Walburg Pers

Uit ervaring kan men zeggen dat boeken tot vijftig euro door uitgeverijen en verkopers vaak nog gratis worden aangeboden aan een blad van onze omvang. Voor duurdere boeken wordt ons bereik doorgaans te klein geacht.

Indien er een selectie van enkele (relevante) publicaties is gemaakt, wordt deze ter stemming voorgelegd aan de redactie. Dit kan simpelweg via een poll in de WhatsAppgroep, bijvoorbeeld via de app LouLou. Na een democratisch besluit, neemt het verantwoordelijke redactielid contact op met de uitgeverij of een verkoper. In de eerste e-mail wordt ten minste vermeld:

 • Hoe het boek goed aansluit op het thema en/of de doelgroep van het betreffende HInT
 • Een beschrijving van de doelgroep van het HInT
 • Onze oplage en ons bereik op sociale media
 • Hoeveel exemplaren wij zouden willen weggeven (vaak zetten we in op twee stuks)

Omdat niet iedereen ingaat op ons verzoek, kan er een redelijke tijd verstrijken voordat we een boek hebben gevonden. Daarom is het van groot belang om tijdig te beginnen met de zoektocht! Mocht er onverhoopt geen boek verkregen kunnen worden, wordt dit aan de hoofdredacteur gemeld. Hij of zij zal in overleg met de bestuursverantwoordelijke en de penningmeester van de vereniging besluiten of er een boek zal worden aangeschaft ter verloting.

Contactenlijst

Naam Contactgegevens Omschrijving
BladNL info@bladnl.nl
030-2416975
Uraniumweg 21, 3542AK Utrecht
Postbus 1286, 3600BG Maarssen
Drukker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *