– English after Dutch –

Geschiedenis van de Vereniging

De geschiedenis van GSV Excalibur voert ons terug naar de jaren ’60. Hoewel menig geschiedenisstudent zich dit nu nauwelijks meer voor kan stellen, was dat een tijd waarin geschiedenisstudenten nog verplicht lid werden van het Nijmeegsch Studenten Corps (NSC) Carolus Magnus en de facultaire ondervereniging van het corps, de Nijmeegse Historische Studentenkring (NHSK) Dr. Huybers. (Vernoemd naar Dr. H.F.M. Huijbers, de eerste hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan de KUN en groot kenner van de 16e eeuw.) De jaren ’60 waren echter ook een tijd waarin het aantal geschiedenisstudenten enorm toenam en er een linkste studentenemancipatiestroom op gang kwam, met demonstraties en bezettingen als gevolg. Deze tijdgeest paste niet meer bij de identiteit van de gezelligheidsvereniging NHSK en in 1972 besloten de voormalig bestuursleden de vereniging daarom ‘in ruste te laten gaan’. Hierna ontstond er echter een zekere leegte voor de Nijmeegse geschiedenisstudent wat betreft het bestaan van een actieve studievereniging.

Aan deze leegte kwam een einde toen op de historische datum van 29 februari 1984 een aantal enthousiaste studenten, waaronder Frank Meulendijks en Hans Marcelis, de Geschiedenis Studenten Vereniging oprichtten. De GSV moest juist geen dispuut, maar een studievereniging met een open en democratisch karakter worden. Er moest een breed aanbod van activiteiten komen, zowel studiegerelateerd als voor de gezelligheid; waaronder feesten, reizen, lezingen en films. Ook werd het bij ons allen welbekende Historisch Institutioneel Tijdschrift opgericht. De laagdrempeligheid van de vereniging wierp zijn vruchten af en na één week had de GSV maar liefst ruim 200 leden.

Sindsdien is de GSV alleen nog maar verder gegroeid: vandaag de dag kent ze zo’n 800 leden en donateurs. Ieder jaar kent de GSV een nieuw bestuur dat zich telkens weer inzet voor de levendigheid, ontwikkeling en groei van de vereniging. Vele discussies zijn gevoerd omtrent het imago van de GSV, de incrowdproblematiek en de man- vrouwverhouding binnen de geschiedenisvereniging. Dit alles heeft bijgedragen aan het karakter van de GSV zoals wij haar nu kennen. Toen de GSV drie jaar bestond, kreeg onze studievereniging haar huidige naam: GSV Excalibur. Dit was de winnende naam die Dr. P. Bange (Middeleeuwen) had voorgesteld als reactie op een prijsvraag in het HInT.

Het open en veelzijdige karakter van de vereniging is blijven bestaan. Een breed aanbod aan activiteiten: van borrels, feesten en een gala, tot lezingen, reizen, debatten en een congres wordt aan alle leden aangeboden. En hoewel de GSV-leden vroeger veel te vinden waren in café Groenewoud of café Het Haantje, vindt tegenwoordig de bekende woensdagavondborrel plaats in café Camelot aan de Grote Markt. Waar tot op de dag van vandaag enthousiaste GSV-leden bij elkaar komen om te genieten van een lekker drankje en om een avond te ontspannen met hun vrienden binnen de GSV.

 

History of the Association

The history of the GSV Excalibur takes us back to the ‘60s. Although many history students can hardly imagine it now, it was a time when history students were still compulsory members of the Nijmegen Student Corps (NSC) Carolus Magnus and the corps’ faculty sub-association, the Nijmegen Historical Student Circle (NHSK) Dr Huybers. (Named after Dr H.F.M. Huijbers, the first professor of New History at the KUN and great connoisseur of the 16th century). However, the ‘60s were also a time when the number of history students increased enormously and a leftist student emancipation movement took off, resulting in demonstrations and occupations. This zeitgeist no longer suited the identity of the social club NHSK, and in 1972 the former board members therefore decided to ‘retire’ the association. After this, however, there was a certain void for the Nijmegen history student in terms of the existence of an active study association.

This void came to an end when, on the historic date of 29 February 1984, a number of enthusiastic students, including Frank Meulendijks and Hans Marcelis, founded the History Student Association. On the contrary, the GSV was not to become a dispute, but a study association with an open and democratic character. There was to be a wide range of activities, both study-related and for fun; including parties, trips, lectures and films. The Historical Institutional Journal, well-known to all of us, was also founded. The approachability of the association paid off and after one week, the GSV had no less than 200 members.

Since then, the GSV has only continued to grow: today it has around 800 members and contributors. Every year, the GSV has a new board that is always committed to the liveliness, development and growth of the association. Many discussions have been held regarding the GSV’s image, the incrowd problem and the male-female ratio within the history society. All these contributed to the character of the GSV as we know it today. When the GSV was three years old, our study association was given its current name: GSV Excalibur. This was the winning name proposed by Dr P. Bange (Middle Ages) in response to a competition in the HInT.

The open and versatile character of the society has remained. A wide range of activities: from get-togethers, parties and a gala, to lectures, trips, debates and a congress is offered to all members. And although GSV members used to frequently visit café Groenewoud or café Het Haantje, nowadays the famous Wednesday night drinks take place at café Camelot on the Grote Markt. Where, to this day, enthusiastic GSV members gather to enjoy a nice drink and relax for an evening with their friends within the GSV.