– English after Dutch –

Voor al je verenigingsvragen en -opmerkingen kun je vanzelfsprekend terecht bij het bestuur. Toch kun je niet met elke vraag bij hen terecht. Hiervoor heeft de vereniging drie vertrouwenscontactpersonen. Deze leden van de Raad van Advies bieden je een laagdrempelige mogelijkheid om je zorgen en/of problemen op een vertrouwelijke manier te delen. Of het nou gaat om een situatie op de campus, binnen de vereniging of buiten de studie om; onze vertrouwenscontactpersonen bieden je graag een luisterend oor en een veilige plek om je hart te luchten. Ze werken vertrouwelijk en wat je met hen deelt wordt niet bekend gemaakt binnen de vereniging, gedeeld met het bestuur of met elkaar. Ze zijn er voor iedereen die daar behoefte aan heeft dus schroom niet om contact met hen op te nemen. Dit jaar zijn onze vertrouwenscontactpersonen Imke, Rinke en Stef. Je kunt ze contacteren door een mailtje te sturen naar vcp-gsvexcalibur@ru.nl, hierbij is het ook toegestaan om een voorkeur uit te spreken voor bij wie van hen je het meest vertrouwd voelt. Hieronder stellen de vertrouwenscontactpersonen zich even kort aan jullie voor:

Lieve GSV’ers, mijn naam is Imke van Dijk, ik ben 23 jaar oud en momenteel druk bezig met de master Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Wellicht ben ik voor de meesten van jullie daardoor een onbekender gezicht. De ouderejaars kennen mij misschien nog van mijn bestuursjaar bij de GSV in 2021-2022! Als lid van de RvA ben ik dit jaar wederom één van de vertrouwenscontactpersonen. Dat houdt in dat je altijd bij me terecht kan als je behoefte hebt aan een luisterend oor, als je zit met een vervelende situatie, of gewoon even je hart wilt luchten over iets. Schroom niet om me een appje te sturen, me ergens aan te spreken of natuurlijk een mailtje te sturen naar het VCP-emailadres!

Lieve GSV’ers, ik ben Rinke, 22 jaar oud en ik ben nu bezig met de Master Politiek & Parlement. Al 5 jaar ben ik actief bij de GSV en ik ben bij een stel commissies lid geweest. Ook dit jaar kom ik nog regelmatig langs bij ledenuurtjes en activiteiten, je ziet me dus wel rondlopen. Dit jaar zit ik bij de Raad van Advies en ik zal één van de vertouwenscontactpersonen zijn. Zit je ergens mee of wil je gewoon even je ei kwijt, dan kan je me zo aanspreken, mij WhatsAppen of een mailtje sturen naar het VCP e-mailadres!

Lieve GSV’ers, mijn naam is Stef Coenen. Ik ben 24 jaar en ben op dit moment mijn bachelor (hopelijk) aan het afronden. Je kent mij mogelijk omdat ik als 5e jaars al verschillende commissies heb gedaan, studentmentor ben geweest, in de IC heb gezeten, of gewoon van een van de leuke activiteiten. Dit jaar ben ik lid van de Raad van Advies van de GSV en vanuit daar ook vertrouwenscontactpersoon. Je kunt dus altijd bij mij terecht als je ergens mee zit, iemand nodig hebt om tegenaan te praten of na een vervelende situatie. Schroom vooral niet om me aan te spreken, een appje te sturen of me te benaderen via het VCP-emailadres, dan gaan we in gesprek.

Dus nogmaals: vertrouwenscontactpersonen kunnen een luisterend oor bieden en samen met jou naar oplossingen zoeken als je ergens mee zit. Ze zijn er voor iedereen en alles wat je deelt met hen is volledig vertrouwelijk. Je kunt ze contacteren via hun email adres: vcp-gsvexcalibur@ru.nl.

 

For all your association questions and comments, you can of course contact the board. Yet you cannot go to them with every question. For this purpose, the association has three confidential contact persons. These advisory board members offer you an accessible opportunity to share your concerns and/or problems in a confidential manner. Whether it concerns a situation on campus, within the association or outside the study; our confidential contact persons are happy to offer you a listening ear and a safe place to vent your concerns. They work confidentially and what you share with them will not be disclosed within the association, shared with the board or with each other. They are there for anyone who needs them so don’t hesitate to contact them. This year, our confidential contact persons are Imke, Rinke and Stef. You can contact them by sending an e-mail to vcp-gsvexcalibur@ru.nl, you are also allowed to express a preference for which of them you feel most comfortable with. Below, the confidants briefly introduce themselves to you:

Dear GSV’ers, my name is Imke van Dijk, I am 23 years old and currently busy with my Master’s degree in Cultural History at Utrecht University. This might make me an unfamiliar face to most of you, but the older students might remember me from my board year at the GSV in 2021-2022! As a member of the Council of Advice, I am once again one of the confidential contact persons this year. This means that you can always come to me if you need a listening ear, if you are dealing with an unpleasant situation, or just want to vent about something. Don’t hesitate to send me a text, address me or send an e-mail to the VCP-email address!

Dear GSV’ers, I am Rinke, 22 years old and I am currently doing my Master’s degree in Politics & Parliament. I have been active in the GSV for 5 years now and have been a member of several committees. Also this year I still regularly visit members’ hours and activities, so you will see me walking around campus. This year I am a member of the Council of Advice and I will be one of the confidential persons. If you have something on your mind or just want to let your hair down, you can talk to me, message me via WhatsApp or send an email to the VCP email address!

Dear GSV’ers, my name is Stef Coenen. I am 24 years old and I’m currently finishing my bachelor’s degree (I hope). You might know me from one of the committees I have participated in, as your former student mentor, from previous introduction weeks, or from one of the activities. This year I am a member of the Council of Advice and in that role also a confidential contact person. You can always come to me if there is something that bothers you and you need somebody to talk to or after an unpleasant situation. Don’t hesitate to address me in the hallways, send me a text or to contact me via the VCP-email address, and I will be happy to have a talk with you.

So again: confidential contact persons can offer a listening ear and work with you to find solutions if you are struggling with something. They are there for everyone and everything you share with them is completely confidential. You can contact them via their email address: vcp-gsvexcalibur@ru.nl

Imke, Rinke and Stef