– English after Dutch –

Wie zijn wij?

GSV Excalibur is de studievereniging van de opleiding geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De Vereniging heeft zo’n 800 leden en donateurs waarvoor ze elk jaar over de honderd activiteiten organiseert. Deze activiteiten variëren van lezingen en congressen tot feesten, borrels en sportactiviteiten. Onze vereniging bestaat voornamelijk uit geschiedenisstudenten, maar ook alumni en verschillende donateurs. Omdat GSV Excalibur een studievereniging is hebben we geen winstoogmerk waardoor we geheel afhankelijk zijn van contributies, donaties en subsidies.

Wat hebben wij te bieden?

Wij hebben als GSV een breed netwerk binnen historische en wetenschappelijke kringen in Nederland. Door ons diverse ledenbestand kunnen wij u onder de aandacht brengen bij een grote groep studenten en alumni. Een samenwerking met GSV Excalibur kan voor uw bedrijf een uitstekende manier zijn om bekendheid te verwerven bij studenten. Dit betreft niet louter uw naamsbekendheid, maar schept ook duidelijkheid over uw bedrijfsactiviteiten bij een potentiële groep werknemers of stagiairs. Daarbij beperken onze activiteiten ons niet tot ons ledenbestand, maar kennen wij ook open toegankelijke activiteiten en zijn we bovendien actief op verschillende social media zoals Instagram, LinkedIn en TikTok.

Sponsoring

Wij hebben verschillende opties en mogelijkheden voor partnerschappen en sponsoring. De verschillende opties zijn hieronder te vinden.

Bij interesse of vragen is de vereniging te bereiken via het volgende e-mailadres: excalibur@let.ru.nl

Website 

U kunt een banner met uw logo krijgen op de website onder het kopje partners. Daarnaast worden mogelijke acties verder toegelicht achter de portal voor de leden.

Historisch Institutioneel Tijdschrift (HInT)

Het Historisch Institutioneel tijdschrift, ook wel bekend als het HInT, is het verenigingsblad en verschijnt vijf keer per jaar. Het HInT kent een oplage van 150 stuks. Bovendien heeft het blad haar eigen webpagina waarop online het HInT te lezen is.

Er zijn mogelijkheden om te adverteren in het verenigingsblad. Advertenties kunnen een hele, halve of kwart pagina in beslag nemen. Neem contact op met hintredactie@gmail.com voor meer informatie.

Social Media

De GSV is op verschillende social media kanalen actief waarbij opties tot sponsoring mogelijk zijn! We zijn actief op verschillende social media zoals Instagram, LinkedIn en TikTok.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt verstuurd naar alle leden en donateurs. Hierin kunnen sponsoracties worden meegenomen, zoals de vermelding van uw bedrijfslogo of advertenties.

 

Who are we?

GSV Excalibur is the study association of the history programme at Radboud University in Nijmegen. The Association has around 800 members and donors for whom it organises over a hundred activities each year. These activities range from lectures and conferences to parties, get-togethers and sports activities. Our association consists mainly of history students, but also alumni and various donors. As GSV Excalibur is a study association, we have no profit motive so we depend entirely on membership fees, donations and subsidies.

What do we have to offer?

As GSV, we have a wide network within historical and academic circles in the Netherlands. Our diverse membership means we can bring you to the attention of a large group of students and alumni. A collaboration with GSV Excalibur can be an excellent way for your company to gain brand awareness among students. This not only concerns your brand awareness, but also creates clarity about your business activities among a potential group of employees or trainees. Moreover, our activities are not limited to our members, but we also have open-access activities and are active on various social media such as Instagram, LinkedIn and TikTok.

Sponsorship

We have several options and opportunities for partnerships and sponsorships. The different options can be found below.

In case of interest or questions, the association can be reached at the following e-mail address: excalibur@let.ru.nl

Website 

You can get a banner with your logo on the website under the heading partners. In addition, possible promotions are further explained behind the portal for members.

Historical Institutional Journal (HInT)

The Historical Institutional Journal, also known as the HInT, is the association’s magazine and is published five times a year. The HInT has a circulation of 150 copies. In addition, the magazine has its own webpage where the HInT can be read online.

There are opportunities to advertise in the association’s magazine. Advertisements can take up a full, half or quarter page. Contact hintredactie@gmail.com for more information.

Social Media

The GSV is active on various social media channels where sponsorship options are available! We are active on various social media such as Instagram, LinkedIn and TikTok.

Newsletter

Our newsletter is published monthly and sent to all members and donors. This can include sponsorships, such as the inclusion of your company’s logo or advertisements.