– English after Dutch –

Gegevens wijzigen
Ben je ingeschreven bij de GSV, maar kloppen jouw gegevens niet (meer), of studeer je geen geschiedenis meer? Geef dat dan door! Kleine wijzigingen kun je gemakkelijk doorgeven door simpelweg een mailtje te sturen naar excalibur@let.ru.nl met je gewijzigde gegevens. Nadat je gegevens zijn gewijzigd ontvang je een bevestiging. Indien je geen geschiedenis meer studeert kun je jezelf overschrijven naar gastlid of donateur als je betrokken wilt blijven bij de vereniging.

Voor het doorgeven van grote wijzigingen wordt je verzocht om een nieuw inschrijfformulier in te vullen, dat kun je hier onder downloaden als docx.- of pdf.-bestand. Nadat je het formulier hebt ingevuld kun je het digitaal opsturen naar excalibur@let.ru.nl of via de post naar: GSV Excalibur, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, kamer 12.11. Het formulier is niet geldig als het niet ondertekend is. Vermeldt bij het opsturen dat je je gegevens wilt wijzigen! Na het verwerken van je gegevens zal je oude inschrijfformulier met de oude gegevens vernietigd worden en ontvang je een bevestiging.

Je gegevens worden, zoals vermeldt in het privacystatement, verwerkt in het digitaal administratie programma conscribo en fysiek bewaard achter slot en grendel. Indien je je gegevens digitaal aanlevert zullen deze digitale gegevens na verwerking verwijderd worden, hetgeen je bevestigd zult krijgen.

Uitschrijven
Als vereniging betreuren we het natuurlijk als leden hun lidmaatschap opzeggen. Mocht je geen geschiedenis meer studeren kun je jezelf overschrijven naar gastlid of donateur om zo toch betrokken te blijven bij de vereniging. Mocht je jezelf om een bepaalde reden niet meer thuis voelen bij de vereniging, voel je dan niet bezwaard om eerst in gesprek te gaan met het bestuur, met een individueel bestuurdslid of een vertrouwenscontactpersoon. Mocht je jezelf toch willen uitschrijven dan kun je dat doen door een verzoek tot uitschrijving te sturen naar excalibur@let.ru.nl of via de post naar: GSV Excalibur, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, kamer 12.11. We hopen dat je je verzoek tot uitschrijving vergezeld met een hier onder beschikbaar contactformulier voor oud-geschiedenisstudenten. Door het formulier in te vullen en op te sturen naar excalibur@let.ru.nl, kan GSV Excalibur in contact blijven met oud-leden. Dit is enerzijds bedoeld om contact op te kunnen nemen met oud-geschiedenisstudenten voor speciale activiteiten, gericht op oud-geschiedenisstudenten, zoals een alumnidag. Anderzijds is dit bedoeld om oud-geschiedenisstudenten te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld het geven van voorlichtingen op carrièredagen zoals de Arbeidsmarktoriëntatiedag en dergelijke.Het formulier kun je hier onder downloaden. Nadat je het formulier hebt ingevuld kun je het digitaal opsturen naar excalibur@let.ru.nl of via de post naar: GSV Excalibur, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, kamer 12.11. Het formulier mag niet verwerkt worden door de vereniging als het niet ondertekend is.Je gegevens worden fysiek bewaard achter slot en grendel. Indien je je gegevens digitaal aanlevert zullen deze digitale gegevens na verwerking verwijderd worden, hetgeen je bevestigd zult krijgen.

CONTACTFORMULIER OUD-GESCHIEDENISSTUDENTEN

 

Change details

Are you registered with the GSV, but your details are not correct (anymore), or you are no longer studying history? Then let us know! Minor changes can easily be passed on by simply sending an e-mail to excalibur@let.ru.nl with your changed details. After your details have been changed, you will receive a confirmation. If you no longer study history, you can transfer yourself to guest member or donor if you want to stay involved in the association.

For major changes, you are requested to fill in a new registration form, which you can download below as a docx. or pdf. file. After completing the form, you can send it digitally to excalibur@let.ru.nl or by post to: GSV Excalibur, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, room 12.11. The form is not valid if it is not signed. Mention when sending that you want to change your details! After processing your data, your old registration form with the old data will be destroyed and you will receive a confirmation.

As stated in the privacy statement, your details will be processed in the digital administration programme conscribo and physically stored under lock and key. If you submit your data digitally, these digital data will be deleted after processing, which you will receive confirmation of.

Deregister

As an association, we naturally regret it when members cancel their membership. If you no longer study history, you can transfer to guest member or donor in order to remain involved in the association. If for some reason you no longer feel at home with the association, do not hesitate to first talk to the board, an individual board member or a confidential contact person. Should you still wish to deregister yourself, you can do so by sending an deregisttration request to excalibur@let.ru.nl or by post to: GSV Excalibur, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, room 12.11. We hope you will accompany your deregistration request with a contact form for former history students available below. By completing the form and sending it to excalibur@let.ru.nl, GSV Excalibur can stay in contact with former members. On the one hand, this is intended to be able to contact former history students for special activities aimed at former history students, such as an alumni day. On the other hand, this is intended to be able to approach former history students for, for example, providing information at career days such as the Labour Market Orientation Day and the like.

You can download the form below. After completing the form, you can send it digitally to excalibur@let.ru.nl or by post to: GSV Excalibur, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, room 12.11. The form may not be processed by the association if it is not signed.

Your details will be kept physically behind lock and key. If you submit your details digitally, these digital details will be deleted after processing, which you will receive confirmation of.

CONTACT FORM FORMER HISTORY STUDENTS